0515-431477

Privacy Statement

De Posthuma Groep hecht veel waarde aan zorgvuldig en veilig omgaan met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. De Posthuma Groep behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft de Posthuma Groep aan hoe de Posthuma Groep in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met jouw persoonsgegevens omgaat.

 

Wie zijn wij
Dit privacy statement geldt voor ‘Posthuma Groep B.V.’ gevestigd aan de Wolkammersstraat 1 te Sneek.

Posthuma Groep B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens. Posthuma Groep B.V. stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

Posthuma Groep B.V. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Posthuma Groep B.V. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Posthuma Groep B.V. contractuele afspraken over de omgang met jouw persoonsgegevens, zodat je privacy gewaarborgd blijft.

 

Technische informatie en cookies
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van jouw computer, het IP-adres van jouw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je heeft bezocht en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat wat je gebruikt voor jouw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren.

Posthuma Groep B.V. maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

 

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan jouw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als je Posthuma Groep B.V. toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Posthuma Groep B.V. rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Posthuma Groep B.V. is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Posthuma Groep B.V. of van een derde. Dit zal niet gebeuren als jouw belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden die jouw persoonsgegevens beschermen, zwaarder wegen dan de belangen van Posthuma Groep B.V.

 

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan jou aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detacheren, bemiddelen, payroll, salarisadministratie, werving & selectie en personeelsmanagement.

Posthuma Groep B.V. gebruikt jouw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk.
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Om voor onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
Posthuma Groep B.V. kan als je werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de door jou aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn noodzakelijk voor onze dienstverlening en een deel hiervan is wettelijk verplicht.

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)

 

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer.
Indien je voor Posthuma Groep B.V. of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt, kan Posthuma Groep B.V. onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)

 

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?
Posthuma Groep B.V. kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere Posthuma Groep B.V. entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens Posthuma Groep B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Posthuma Groep B.V. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die we hanteren zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Bemiddelingsgegevens van kandidaten zijn beschikbaar tot vijf jaar na het laatste contact, indien je niet voor Posthuma Groep B.V. hebt gewerkt. De persoonsgegevens van medewerkers bewaren wij gedurende de wettelijk vastgestelde fiscale bewaartermijn.

 

Wat zijn jouw rechten?
We willen graag dat je makkelijk gebruik kan maken van jouw rechten wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je gebruik wilt maken van de hieronder benoemde rechten kan je contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens
Je kan op elk gewenst moment via mail of per brief ons verzoeken aan te geven welke gegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen er door ons worden gehanteerd. Daarnaast kan je elk moment contact met ons opnemen om jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht het gebeuren dat wij verkeerde persoonsgegevens van jou hebben verstrekt zullen wij dit corrigeren. Wanneer wij jouw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij jou hiervan op de hoogte.

Verwerking van jouw gegevens beperken
Wanneer je het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van jou bewaren, kan je een verzoek in dienen om tijdelijk de verwerking van jouw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van jouw gegevens tot deze weer op orde zijn. Je kan een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via mail indienen. Wanneer wij verwerking van jouw persoonlijke gegevens beperken stellen wij jou hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen
Je kan de persoonsgegevens die wij van jou bewaren opvragen via mail. Je bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan een derde.

Recht om vergeten te worden
Wanneer je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kan je een verzoek indienen tot verwijdering van al jouw persoonlijke gegevens. Je kan ons op elk gewenst moment via mail verzoeken al jouw gegevens te verwijderen.
Je kan daarnaast jouw verleende toestemming om jouw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van jouw persoonsgegevens staken. Het intrekken van jouw toestemming heeft geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen de verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht jouw identiteit te controleren voordat aan jouw verzoeken kan worden voldaan.
Voor de behandeling van eventuele verzoeken brengen wij je geen kosten in rekening, tenzij jouw verzoeken buitensporig zijn, ongegrond of als je bij het recht op inzage om bijkomende kopieën vraagt.

 

Hoe gaan we om met beveiliging?
Posthuma Groep B.V. doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij treffen hiervoor fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Als deze gegevens worden verstrekt aan derde partijen die namens Posthuma Groep B.V. opdrachten uitvoeren, is Posthuma Groep B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 
Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) data lek?
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens, stuur dan een mail naar administratie@posthumagroep.nl. Mocht je het niet eens zijn met het gebruik door Posthuma Groep B.V. van jouw persoonsgegevens, kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Is er sprake van een (vermoeden van) een data lek, meldt dit dan zo snel mogelijk bij ons!

Posthuma Groep B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is altijd in te zien op de website van Posthuma Groep B.V. . Deze versie is opgesteld in december 2019.